Lover

Vedtekter

for
Oppegård Båtforening

 

Vedtatt på generalforsamling 30. Mai 1980, med endringer vedtatt på årsmøte
16. november 1981, 29. november 1984, 28. november 1991, 20.november 1997, 7. februar 2002,

20. november 2003, 16. november 2006, 20. november 2008, 17. november 2011, 15. november 2012

og 6. september 2016.

 

 

§ 1. Navn og formål

Foreningens navn er Oppegård Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, herunder å:

 1. Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner
 2. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
 3. Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
 4. Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
 5. Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

 

Foreningens formål er ikke-økonomisk og den er en ideell, allmennyttig og frivillig organisasjon.

 

 

§ 2. Medlemskap

 1. Som medlemmer av foreningen kan styret ta opp enhver over 16 år som innordner seg foreningens vedtekter og lover og vedtekter for forbund som foreningen eventuelt er medlem av. Utenbygdsboende tas opp som medlemmer dersom antallet utenbygdsboende ikke derved overstiger 25 % av foreningens samlede antall medlemmer.
 2. Med henvisning til punkt 1, kan styret ta opp utenbygdsboende som ikke får tegnet ordinært medlemskap innenfor 25% regelen som støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men medlemskapet gir ansiennitet som grunnlag for opprykk som ordinært medlem når § 2 pkt. 1 gir adgang til det. Styret kan bare gi støttemedlemmer tilbud om leie av båtplass, opplagsplass m.v. etter at ordinære medlemmers interesser har blitt ivaretatt.
 3. Søknad om medlemskap skal sendes skriftlig til styret. Søknaden skal inneholde: fullt navn, fullstendig postadresse - og dersom postadressen ikke gjelder bopel, opplysning om hvor søker er bosatt.
 4. Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelser til en annen forening ikke er oppfylt.
 5. Æresmedlemmer utnevnes av ordinært årsmøte etter innstilling av styret.
 6. Alle ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til foreningens tillitsverv ved oppnådd stemmerettsalder.
 7. Medlem som vil melde seg ut av foreningen, må gjøre dette skriftlig før 1. desember for å bli fritatt for kontingent påfølgende år.
 8. Medlem som ved sin atferd virker til skade for foreningen eller som ikke retter seg etter foreningens lover, kan ekskluderes av styret etter at vedkommende er varslet. En slik eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

 

 

§ 3. Årsmøte

Årsmøtet skal holdes hvert år i november og kalles inn skriftlig med minst 3 ukers varsel. Når innkalling skjer pr e-post skal den samtidig legges ut på OBF's hjemmeside og ved oppslag i havna. Årsmøtet behandler:

 

 1. Valg av møteleder
 2. Årsberetning
 3. Regnskap i revidert stand.
 4. Ansvarsfrihet for styret.
 5. Fastsettelse av neste års kontingent og avgifter.
 6. Innkomne forslag. Forslag må sendes styret skriftlig innen 1. oktober. Senere
 1. innkomne forslag kan ikke påregnes å bli behandlet.
  1. Valg på følgende tillitsrepresentanter:
   1. Leder, kasserer og sekretær     
   2. Medlemmer av styret
   3. Varamedlemmer for styret
   4. 2 revisorer. Disse må ikke være medlemmer av styret
   5. Valgkomitè.

 

Styremedlemmer og revisorer velges for 2 år av gangen. Varamedlemmer og valgkomitè velges for 1 år av gangen.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeføre som møter. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn et forslag. Valgbare er alle stemmeføre medlemmer. Forslag på kandidater til valg må være fulgt av bekreftelse på at vedkommende kandidat er villig til å motta valg. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i loven. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslag. 

 

 

§ 4. Ekstraordinært årsmøte

 1. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer eller 1/3 av de stemmeføre medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som årsmøte og innkalles med minst 14 dagers varsel.
 2. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

 

 

§ 5. Skriftlige innlegg

Et hvert medlem kan sende inn skriftlig innlegg til saker som skal taes opp til behandling på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Disse innleggene skal  refereres for de fremmøtte ved begynnelsen av debatten, slik at de kan tas med i betraktning under behandlingen av saken.  

 

 

§ 6. Styret

 1. Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. Styret skal bestå av styreleder, kasserer, sekretær og 3 styremedlemmer. Nestleder velges blant styremedlemmene. Det velges 4 varamedlemmer 1. til 4..
 2. Styret leder foreningens samlede virksomhet, ivaretar foreningens og medlemmenes interesser, samt sammenkaller møter.
 3. Styret oppnevner havnebas og nødvendige utvalg og komiteer.
 4. For å være beslutningsdyktig må et flertall av styret være møtt frem.

 

 

§ 7. Styrets arbeid

 1. Styreleder leder styrets forhandlinger og foreningens møter. Nestleder fungerer som styreleder under sistnevntes fravær. Hvis et medlem av styret er fraværende, stemmer varamedlem i vedkommendes sted.
 2. Styret treffer avgjørelser i alle saker som ikke skal avgjøres av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslag.
 3. Ved eksklusjon av medlem eller andre saker hvor styret finner det ønskelig, skal avstemming være hemmelig. For øvrig kan avstemningen være åpen.
 4. Det skal føres protokoll over alle styremøter, medlemsmøter, årsmøter og ekstraordinære årsmøter.
 5. Foreningens styre sørger for å føre medlemsfortegnelse og har ansvar for foreningens arkiv. Foreningens midler settes inn i bank. Styret gir nødvendige fullmakter for disponering av bankkonto.

 

 

§ 8. Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det ønskelig. Disse skal innkalles på den måte styret finner det mest formålstjenlig.

 

 

§ 9. Kontingenter

 1. Foreningen fastsetter selv kontingenten.
 2. Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet og skal betales forskuddsvis for kommende år innen den forfallsdato styret bestemmer.
 3. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år mister sine rettigheter og strykes som medlem av foreningen. Tilsvarende gjelder for medlemmer som i mer enn 1 år skylder foreningen penger for andre forhold som eksempelvis havneavgift, på tross av at medlemmet er purret på betalingen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Vet nytt opptak regnes ansiennitet fra det nye opptaket.
 4. Styret har anledning til i særlige tilfeller å sette ned eller frafalle kontingent.

 

 

§ 10. Lov- og vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter, endring av tildelingsregler og ordensregler, og regler for disponering av foreningens fond eller midler, kan bare foretas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på saklisten og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. 

 

 

§ 11. Oppløsning

 1. Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag om dette på forhånd er satt opp på saklisten som er sendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere, og for at foreningen skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
 2. Ved oppløsning skal foreningens gjenværende midler benyttes til allmennyttig ungdomsarbeide som ikke er drevet av det offentlige. Samme årsmøte som bestemmer oppløsning, velger et styre på minst 3 medlemmer som disponerer midlene i samråd med de kommunale myndigheter.