Tildelingsregler

Tildelingsregler 08102009

 

Tildelingsregler
for båtplass i Oppegård båtforenings båthavn
 

Vedtatt av Oppegård båtforenings x-ordinære generalforsamling den 8. oktober 2009. Med endring vedtatt av Oppegård båtofrenings årsmøte den 18.11.2010. Erstatter tildelingsregler vedtatt av Oppegård båtforenings årsmøte den 24. november 1983 og endringer vedtatt på årsmøter 28.11.1985, 20.11.1986, 26.11.1987, 24.11.1988, 22.11.1989, 29.11.1990, 28.11.1991, 20.11.1997, 26.11.1998, 30.11.2000, 07.02.2002, 21.11.2002, 18.11.2004,19.11.2015, 23.11.2017 og 22.11.2018.

 
1. Båtplass

Med båtplass menes plass ved kai eller brygge. Båtplass tildeles kun til småbåt som med hensyn til lengde og bredde passer inn i havna til Oppegård Båtforening.

Skroglengde (LH) defineres etter NS-ES ISO 8666 Mindre fartøy - Hoveddata og skal ikke overskride 14,00 meter. Skroglengde (LH) er avstanden mellom den fremste og bakerste del av skroget på båten. Skrogets lengde omfatter alle strukturelle og faste deler av båten, også de under vann.

I denne lengdeberegningen skal man ikke ta med deler som er fastmontert på båten så som: Baugnebb, pulpit og beslag på akter- og forstevn, ror, hekkaggregater, utenbordsmotorer og påmontert badeplattform.

Båtens totale lengde (BL) skal ikke overskride 15,00 meter. Ved beregning av båtens totale lengde (BL) skal man ta med alle deler som er fastmontert på båten så som: Baugnebb, pulpitt og beslag på akter- og forstevn, ror, hekkaggregater, dregg, anker, utenbordsmotorer og påmontert badeplattform.

Joller eller andre objekter som er festet på båten når båten ligger i havnen, skal tas med i beregning av båtens totale lengde.

Det er den totale lengde (BL) som vil avgjøre om båten vil få plass i en bås i forhold til vannspeilet bak, og manøvrering for øvrige båter i havnen.

Styret vil i tvilstilfeller ha avgjørende myndighet med hensyn til båtens skroglengde (LH) og totale lengde (BL).

Både skroglengde (LH) 0g total lengde (BL) skal registreres i foreningens båtregister.

Ingen har krav på plass til større båt; dette avhenger av tilgjengelige båtplasser og medlemmets ansiennitet, jf. pkt. 5 siste avsnitt.

 
Antall båtplasser av ulike størrelser er lik antall innskudd. 
 
2. Rett til båtplass
For å erverve rett til båtplass, må medlemmet betale innskudd fastsatt av årsmøtet. 
Når en rett til båtplass har blitt ledig, har foreningen rett, men ikke plikt til å formidle denne. Ved formidling gjennom foreningen vil innskuddet, eventuelt justert i henhold til årsmøtets vedtak, bli refundert etter innbetaling fra ny rettighetshaver
Ønske om å erverve rett til båtplass må registreres av medlemmet selv på foreningens hjemmeside   Det føres liste over de medlemmer som til enhver tid ønsker å erverve slik rett. Rekkefølgen bestemmes av medlemsansienniteten.
Et medlem kan nektes å erverve rett til båtplass dersom vedkommende har tidligere uoppgjorte forhold til Oppegård Båtforening eller annen båtforening eller har utvist særlig klanderverdig atferd.
 
3. Medlemsansiennitet
Med medlemsansiennitet menes medlemskapets varighet. Ved utmelding nullstilles tidligere ansiennitet. Ved gjeninnmelding beregnes ansiennitet på nytt og fra siste innmelding..
Nye medlemmer, får ansiennitet i henhold til den rekkefølgen de er registrert som medlemmer som har betalt kontingent.
Definisjoner:
A medlem: Har ikke ervervet rett til båtplass (ikke betalt innskudd). Har stemmerett
B medlem : Har ervervet rett til båtplass (betalt innskudd). Har stemmerett
S medlem : Personer bosatt utenfor Oppegård kommune som venter på å bli ordinært medlem .Har ikke stemmerett.
 
4. Tildeling av båtplass
Båtplass kan bare tildeles til medlemmer som
a) har betalt det en skylder foreningen innen søkedato og
b) har tegnet forsikring som dekker båtførers ansvar.
Styret kan forlange at kvittering for innbetalt forsikringspremie fremvises. Medlemmet plikter å gi slike opplysninger om båt og forsikring som styret måtte kreve.
Båtplass tildeles kun til bruk for båt som medlemmet eier eller er medeier av. Ved delt eierskap må medlemmet som har rett til båtplass kunne dokumentere skriftlig å ha minimum 30 prosent eierandel i båten, og alle eiere må være medlemmer av foreningen.
Tildeling av båtplass kan nektes dersom vedkommende har andre uoppgjorte forhold til Oppegård Båtforening eller har utvist særlig klanderverdig atferd.
 
5. Fremgangsmåte ved tildeling av båtplass
Styret foretar hvert år ny tildeling av båtplassene.
Det tildeles først båtplass til B-medlemmer som ble  tildelt båtplass det foregående år og som har søkt om tildeling av plass for kommende sesong.
Dernest tildeles båtplass til B-medlemmer som ikke var tildelt båtplass foregående sesong, men som har søkt om tildeling av plass for kommende sesong.
B-medlem kan være uten båt i inntil 3 år uten å miste rett til plass for den størrelse båt medlemmet sist hadde. For å beholde denne rettighet må medlemmet søke plass hvert år for slik båt, men samtidig klart si fra seg bruk av plassen, som formidles videre for ett år som sesongplass til A-medlemmer etter medlemsansiennitet. Det skal føres egen liste for slik formidling av sesongplass.
Ingen har krav på å få tildelt samme plass som foregående år, men de som fyller vilkårene i andre avsnitt har krav på å få tildelt båtplass for båt av samme størrelse som foregående år.
Overgang til større båt gir ikke krav på tildeling av større plass. Ønsker om større båtplass vil bare bli imøtekommet om større plass er blitt ledig. Tilbud om større plass gis først til den søkeren som har best  medlemsansiennitet. 
 
6. Søknadsfrist og søknadsrunde
Medlemmer som ønsker båtplass for kommende sesong, må registrere dette på foreningens hjemmeside.. Frist for registrering er 1. November til 15. desember.  Søknaden blir ikke behandlet før medlemmet har gjort opp alle sine forpliktelser overfor foreningen.
 
7. Rettigheter og plikter for medlem med tildelt båtplass
 Ved tildeling av båtplass forplikter medlemmet seg til å betale leie innen forfall.
Siste frist for avbestilling av tildelt båtplass er 1. mars. Etter denne dato krediteres ikke beløpet.
Tildeling av båtplass gir bruksrett til den båtplassen som styret har tildelt, og til vinteropplagsplass på land.
Tildelt båtplass er en personlig rett for vedkommende til selv å nytte plassen for egen båt. Båtplassen kan kun nyttes til den båten som er oppgitt til styret. Skifte av båt må meldes skriftlig til styret.
Båtplassen disponeres for sesongen, avgrenset til tiden mellom 15. april og 15. oktober. Bruk av båtplassen ut over nevnte tidsrom kan bare skje i henhold til styrets særlige samtykke og vilkår.
 Medlem som har fått tildelt båtplass, kan ha én jolle eller en seiljolle gratis i havnen. Seiljoller lagres på land på anvist sted. Joller tildeles ikke båtplass. Jollen kan ligge sammen med båten, forutsatt at denne ikke opptar mer plass enn innmeldt båtlengde/bredde. Ellers må jollen legges på anvist plass.
Med seiljolle menes Optimist-, Snipe-, VG-jolle eller tilsvarende uten motor. Med jolle menes båt inntil ca 10 fot .
 Ved tildeling av båtplass følger plikt til å møte til vakt i båthavna i henhold til oppsatt vaktliste. Ved forfall til oppsatt vakt, plikter vedkommende selv å sørge for avløser (bytte av vakt).
 
8. Registrering.
Alle fartøyer i Oppegård båthavn eller på opplagsplassen skal være registrert i Småbåtregisteret eller tilsvarende annet pliktig eller frivillig landsdekkende register og ha godt synlig registreringsnummer.
 
9. Vinteropplagsplass
Øvre vinteropplagsplass kan ikke disponeres lenger enn til 15. juni uten etter havnebasens særlige samtykke.
Nedre vinteropplagsplass kan disponeres frem til 1.juni
Fartøyer, krybber og utstyr på opplagsplassen skal være merket med godt synlig medlemsnummer og for øvrig ryddet og merket slik styret til enhver tid har bestemt.
Henlagte båter i havnen eller i opplag i Oppegård Båtforening tilhørende medlemmer som ikke svarer på rekommanderte brev, mail, telefon eller ikke kan spores, kan selges eller fjernes av foreningen, 6 - seks - måneder etter siste dokumenterte henvendelse eller siste dokumenterte sporingsforsøk. Dette gjelder også henlagte master eller annet løsøre på OBF sitt område.
 
10. Gjestehavn
Ved lengre planlagt fravær (ikke-bruk) skal båtplassen innmeldes som ledig gjesteplass.  
11. Årsmøtet
Årsmøtet vedtar tildelingsregler og fastsetter innskudd for båtplass. Årsmøtet kan vedta at tidligere fastsatt innskudd kan forhøyes.
Årsmøtet fastsetter leiesatser og priser for bruk av båtplass og servicetilbud i småbåthavnen i egen prisliste etter forslag fra styret.
 
12. Styret
Styret i Oppegård Båtforening har ansvaret for driften av båthavna.
Styret tildeler retter til båtplass mot innskudd, og fører liste som viser tildelingsrekkefølgen for medlemmer som ønsker å erverve rett til båtplass.  
Styret/Driftsutvalget tildeler båtplasser i foreningens småbåthavn i henhold til disse tildelingsreglene og fører liste over tildelte båtplasser for sesongen.
Styret disponerer alle båtplassene før båtene blir sjøsatt om våren og etter at båtene er flyttet til vinteropplag om høsten.
Dersom tildelt båtplass ikke er tatt i bruk 15. juni og det ikke er gitt utsettelse med å ta plassen i bruk, disponeres plassen av styret, uten vederlag, for resten av sesongen, selv om årets leie er betalt. Styret plikter å varsle eier før plassen disponeres.
Styret kan, etter søknad fra selgeren, gi samtykke til at kjøper av båt som blir solgt, kan nytte selgerens båtplass ut sesongen.
Styret kan fastsette reduksjon i betalingssatser for medlemmer som har deltatt i organisert dugnad.
Styret kan anvise jolleplass på land mot leie og på vilkår fastsatt av styret.
Styret kan anvise plass for oppbevaring av mast til seilbåt og til oppbevaring av utstyr for brettseilere på vilkår fastsatt av styret. I den utstrekning kapasiteten tillater, kan styret tildele bruksrett alene til vinteropplagsplass til særskilt fastsatt leie.
Styret fastsetter nærmere regler for bruk av båthavn og opplagsplass.
Styret kan, for ett og ett år av gangen, gjøre unntak fra ansiennitetsbestemmelsene ved å disponere og gi brukstillatelse for en del mindre båtplasser i havnen (i hjørner, i elv og lignende), for å legge til rette for organiserte aktiviteter for barn og ungdom, innenfor organisasjoner som driver med opplæring og trening i båtbruk. Styret kan også gi tillatelse til bruk av plass på land, i havn og på opplagsplass, for lagring av båter og nødvendig utstyr knyttet til aktivitetene. Styret kan for dette fravike prislistens bestemmelser, og fastsette godtgjøring etter skjønn.
Styret administrerer vaktordning i båthavna og organiserer en bakvaktsordning.  Styret fastsetter vederlaget for tilkalt bakvakt og kan pålegge medlem som ikke møtte frem til vakt, å betale vederlaget. Styret kan fastsette et gebyr og pålegge medlemmet å betale dette dersom vederlaget ikke betales ved forfall slik at styret må foreta purring.
Styret kan i særlige tilfelle tildele båtplass utenom reglene for betalt innskudd og ansiennitet. Dette skal fremgå av årsberetningen.
 
13. Overdragelse av rett til båtplass
 Medlemskap med medlemsfordeler, så som innskudd med rett til båtplass, ansiennitet og tildelt båtplass, er personlige rettigheter som ikke kan overdras til andre enn:.
a. Slektning i rett nedstigende eller oppstigende linje.
b. Ektefelle. Dette gjelder også i forbindelse med skifte med tidligere ektefelle.
c. Samboer, dersom vedkommende i henhold til bostedsattest fra folkeregisteret har hatt samme felles adresse i mer enn 2 år.
d. Partner i registrert partnerskap.
Den som får overført rettigheter etter foregående ledd, må fylle vilkårene for medlemskap etter Oppegård Båtforenings lover § 2 nr 1 første punktum og nr 4.
Melding om overføring med nødvendig dokumentasjon skjer skriftlig til styret. 
 
14 Særlige bestemmelser
En rett til båtplass disponeres av eier av gnr. 48 bnr. 33 i Oppegård i henhold til egen avtale med Kristian Strøm om veirett over denne eiendommen..
 
15. Overtredelse av tildelingsreglene
Overtredelse av tildelingsreglene for båtplass kan medføre inndragning av retten til båtplass. Spørsmål om inndragning avgjøres av styret. Styrets vedtak kan påklages til årsmøtet. Samme regler gjelder for bortvisning fra anvist plass.
Ved uteblivelse fra vakt eller grove brudd på fastsatte retningslinjer for havnevakten, kan styret pålegge den ansvarlige ekstra vakt.

Medlem som forsettlig eller grovt uaktsomt forårsaker stor skade eller risiko for stor skade på person eller eiendom eller som til tross for at forholdet skriftlig er tatt opp med ham, unnlater å innrette seg etter tildelingsreglene eller bestemmelser som er gitt av styret til ivaretakelse av sikkerhet og orden, kan ekskluderes etter at han er varslet skriftlig med frist til å avgi uttalelse. Styrets vedtak om eksklusjon kan påklages til årsmøtet.