Båthavn Oslo

Status og konsekvenser for OBF dersom Oslo får aksept på bygging av ny havn nord for vår havn 

Oslo Bymiljøetaten har gjennom mer enn ti år samarbeidet med konsulentselskapet Multiconsult AS for å utrede muligheten for å bygge en ny havn for Oslo med plass til 350 båter nord for vår flytebrygge i Nordhavna. 

Inntrykket av prosjektet er at det i enkelte perioder har hatt noe fremdrift, og i andre perioder liten fremdrift, men både tidligere styrer i OBF og nåværende styre har fulgt prosjektet tett og gitt sine synspunkter når det har vært behov for det. Medlemmene i OBF har fått informasjon om prosjektet både på Årsmøter og i Styrets Årsmeldinger.

På Årsmøtet 2019 og i Styrets Årsmelding for 2019 informerte styre om behovet vi så for å sette en advokat på saken for å sikre at vi la tilstrekkelig tyngde inn i våre synspunkter da prosjektet slik det var beskrevet ville ha store konsekvensene for vår drift.
Vi ser av «forslagsstillers svar» at våre synspunkter har blitt vurdert, men ikke hensyntatt.

Se hele saken: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201014155&wfl=N&Dateparam=07/01/2019&sti=
Oslo Plan og Bygg vil sende saken til høring den 29. mai, og styret vil igjen sende sine kommentarer skriftlig til Oslo Plan og Bygg. Dersom planen godkjennes så vil den medføre følgende konsekvenser for OBF:

  • Oslo kommune vil overta Toftetomta, som ligger på Oslosiden, og bruke den til grøntområde samt 62 parkeringsplasser for allmennheten (OBF mister både parkering og opplag for større båter)
  • Oslo vil jobbe for at øvre opplagsplass (Kruttmølletomta) blir parkering for allmennheten på sommeren (hvor vi lagrer båthengere og båtopplagsutstyr)
  • Målebua er revet i prosjektets tegninger (hvor vi leier ut plass til båtutstyr)
  • Plassen til kajakker og joller må flyttes da det skal bygges et nytt fjordsenter på plassen
  • Ny, lang flytebrygge er tegnet slik at båteierne må gå via vår molo for å få tilgang til båtplassene (tillatelse er ikke innhentet)
  • Det er tegnet inn et nytt fergeleie på vår molo (tillatelse er ikke innhentet)
  • For å få tilgang til plassene i Nordhavna, dieselfylling og brygge for serviceløft må medlemmene gjennom hele den nye havna 
  • Det vil bli bygget ny vei med adkomst til Toftetomta direkte fra Oslo. Her er det også planlagt bygd et stort servicebygg, som vil ligge omtrent der vi har hatt kajakkstativene 

 

Det viser seg også at MDG politikere i Søndre Nordstrand har engasjert seg i denne saken, og har tatt kontakt med styreleder i OBF. De har som mål, å samarbeide med de øvrige partiene i Søndre Nordstrand, for å stoppe planen om å bygge en ny havn for få mennesker, på bekostning av mer støy og dårligere tilgang til friområdene nær sjøen for de mange. 

Styret i OBF mener at dette kan hjelpe vår sak om å beholde OBF slik vi i dag drifter havnen, og har derfor tillatt at MDG legger ut brosjyrer på vaktrommet som gir et innblikk i deres argumenter og med en link til underskriftskampanje mot en ny havn. Det er selvfølgelig en frivillig sak å støtte deres underskriftskampanje.

Styret jobber videre for å finne en løsning OBF er mest tjent med.
 

Direkte link til underskriftskampanje: https://www.opprop.net/til_deg_som_elsker_hvervenbukta?u=2692267&s=72400290&utm_source=fb_share

 

Oppegård Båtforening, 18. mai 2020

På vegne av styret 

Stein O. Håvelsrud